Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 w Publicznym Przedszkolu w Czarnej

27 sierpnia 2020

 • Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19
  w Publicznym Przedszkolu w Czarnej


  § 1
  Informacje ogólne


  1. Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu w Czarnej niezależnie od formy zatrudnienia.
  2. Procedura dotyczy także rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola.  § 2
  Pomieszczenie na odizolowanie osoby


  1. W placówce wyznaczone jest pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby,
   u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej jako „izolatka”).
   Pomieszczenie wyposażone jest w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący.  § 3
  Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika


  1. Pracownicy, którzy przed przyjściem do pracy zauważą u siebie niepokojące objawy,
   powinni pozostać w domu oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym,
   a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
  2. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 przebywając
   na stanowisku pracy powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora przedszkola.
   Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie
   niezbędnej opieki dzieciom (powiadomienie z zachowaniem środków bezpieczeństwa innego pracownika, który przejmie opiekę nad dziećmi).
  3. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną,
   w celu ustalenia dalszego postępowania.
   Powiadomienie stacji Sanitarno- Epidemiologicznej o wystąpieniu u pracownika objawów sugerujących COVID-19.
  4. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów pozwalających na przypuszczenie, że jest on zakażony koronawirusem, wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych dzieci do przedszkola.
   I powiadamia się organ prowadzący przedszkola Powiadomienie organu prowadzącego przedszkole o wystąpieniu objawów sugerujących zakażeń COVID-19.
   Odnośnie dzieci już przebywających w przedszkolu należy zasięgnąć informacji o kolejnych działaniach od właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
  5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu
   oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
  6. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie
   w pomieszczeniach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
  7. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt
   z pracownikiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi
   opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.

  Zawsze w przypadku wątpliwości należy zgłosić się do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.


  § 4
  Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka


  1. W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19,
   nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej,
  2. a także odizolować dziecko od reszty oddziału i pracowników przedszkola z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.
  3. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora
   oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.
  4. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę
   nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne,
   informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.
  5. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
  6. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie
   w pomieszczeniach, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie.
  7. W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt
   z dzieckiem podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z dziećmi i ich bezpośrednimi
   opiekunami, do czasu uzyskania szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych.
  8. O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych dzieci,
   które miały kontakt z dzieckiem podejrzanym o zakażenie koronawirusem, w celu bacznego obserwowania i
   ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka.
  9. Rodzice dziecka podejrzanego o zakażenie koronawirusem, są zobowiązani na bieżąco
   informować dyrektora przedszkola, o fakcie potwierdzenia lub nie,
   zarażenia dziecka koronawirusem oraz wszelkich zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno-epidemiologiczną,
   w celu podjęcia przez dyrektora odpowiednich działań, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

  Zawsze w przypadku wątpliwości należy zgłosić się do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.


  § 5
  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla rodziców dzieci

  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla rodziców dzieci


  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) pragniemy poinformować, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Publiczne Przedszkole w Czarnej, tel.: 146761041, e- mail: czrnapp@educzarna.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e- mail: mkusek@czarna.com.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki
   oraz pracy w okresie epidemii COVID-19 na podstawie obowiązujących przepisów pracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. I RODO.
  4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie umowy zawartej z
   Administratorem danych lub na podstawie przepisów prawa, w szczególności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dębicy.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu określonego w pkt. 3.
   Następnie przechowywane będą w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w kancelarii przedszkola.
  6. Rodzicom i pracownikom przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu
   do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Rodzicom i pracownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy
   prawa w szczególności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz pracy w okresie epidemii COVID-19.

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z Publicznego Przedszkola w Czarnej w czasie epidemii Covid-19Procedura funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Czarnej w czasie epidemii COVID- 19 opracowana na podstawie wytycznych GIS i aktualnych przepisów prawa