Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z Publicznego Przedszkola w Czarnej w czasie epidemii Covid-19

27 sierpnia 2020

 • Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z
  Publicznego Przedszkola w Czarnej w czasie epidemii Covid-19


  Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
  Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.  1. Do placówki może uczęszczać wyłączne dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

  2. Do przedszkola dziecko przyprowadzane i odbierane jest przez osoby zdrowe.

  3. Rodzic przyprowadza dziecko w godzinach 6.30- 8.30 (gr. II, III, IV), od 6.30- 9.00 (gr. I).

  4. W przypadku zaistniałej losowej sytuacji, w której rodzic nie może przyprowadzić lub odebrać dziecka zgodnie z zadeklarowanymi godzinami, informuje telefonicznie o tym fakcie przedszkole: Tel. 14 67-61-041.

  5. Rodzic przed wejściem do placówki pobiera znaczek z pojemnika (jeśli jest dostępny, gdy znaczka nie ma, czeka na jego odbiór). Do przedszkola wchodzi przestrzegając wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, (maseczka lub przyłbica) rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Wprowadza dziecko do przedszkola do szatni, zachowuje odpowiedni dystans 1.5m, rozbiera dziecko i odprowadza do drzwi sali.
  Instrukcja dezynfekcji rąk

  6. Zobowiązuje się rodziców do utrzymywania co najmniej 1.5 metrowej odległości od innych osób w tym pracownika przedszkola.

  7. Po wejściu do sali dziecko pod opieką nauczycielki idzie do łazienki w celu umycia rąk.
  Instrukcja mycia rąk.

  8. Dziecko nie może przynosić do placówki i zabierać z placówki niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

  9. Do przedszkola przyprowadza dziecko jeden rodzic/ opiekun prawny.

Zdalne nauczanie Muchomorki 2019/2020Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 w Publicznym Przedszkolu w Czarnej