Procedura funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Czarnej w czasie epidemii COVID- 19 opracowana na podstawie wytycznych GIS i aktualnych przepisów prawa

27 sierpnia 2020

 • Procedura funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Czarnej
  w czasie epidemii COVID- 19 opracowana na podstawie wytycznych GIS i aktualnych przepisów prawa.


  Podstawy prawne

  1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. 2020 r. poz. 1320)
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910)
  3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2020 poz. 1327)
  4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 1389)
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 ze zm.)
  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1166 ze zm.)  § 1
  Sposób organizowania zajęć


  1. DO PRZEDSZKOLA MOGĄ UCZĘSZCZAĆ WYŁĄCZNIE DZIECI ZDROWE, BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH.
  2. PRACĘ W PLACÓWKACH WYKONUJĄ TYLKO OSOBY ZDROWE, BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH.
  3. DZIECI SĄ PRZYPROWADZANE I ODBIERANE PRZEZ OSOBY ZDROWE.
   • jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
   • rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować
    dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców/opiekunów wynoszący co najmniej 1.5 metra.
   • rodzice i opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi do wyznaczonego miejsca
    w przestrzeni wspólnej z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie
    przestrzegać wszelkich środków ostrożności (przede wszystkim osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
   • ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum,
    z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).


  4. Grupa dzieci powinna w miarę możliwości organizacyjnych, przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
  5. W celu sprawnej komunikacji rodzice zobowiązani są do przekazania lub aktualizacji swoich numerów telefonów do kontaktu, jeśli uległy one zmianie.
  6. Zapewnia się w miarę możliwości organizacyjnych taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci 6.30-8.30 gr. II, III, IV, 6.30-9.00 gr. I.
  7. W grupie może przebywać do 25 dzieci.
  8. Do każdej grupy dzieci przyporządkowani są w miarę możliwości organizacyjnych ci sami opiekunowie.
  9. Z sal, w których przebywają dzieci usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można
   skutecznie uprać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki). Przybory sportowe (piłki, obręcze, skakanki itp.)
   wykorzystywane do zajęć będą dokładnie wyczyszczone lub zdezynfekowane.
  10. Sale, w których organizowane są zajęcia wietrzy się co najmniej raz na godzinę lub w razie konieczności częściej.
  11. Dziecko nie powinno wnosić do przedszkola i zabierać z placówki żadnych przedmiotów lub zabawek.
  12. Nauczyciele mogą udzielać informacji rodzicom/opiekunom na temat dzieci poprzez kontakt telefoniczny na numer wskazany przez rodzica/opiekuna.
  13. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu przy zachowaniu
   wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie ogrodu przedszkolnego, a gdy nie ma takiej możliwości wyjście poza teren placówki.
  14. Nauczyciele mogą organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego do przedszkola.
   Na placu zabaw przebywają wyłącznie dzieci z jednego oddziału.
   Po zakończeniu zajęć na placu zabaw personel sprzątający dezynfekuje sprzęt.
   Jeśli nie ma możliwości wyczyszczenia z użyciem detergentu lub dezynfekcji sprzętu, zabezpiecza się go przed używaniem.
   Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie.
  15. W przypadku korzystania przez dzieci z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zalecano
   korzystanie z niego przez dzieci z danej grupy, po uprzednim
   czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętu/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.
  16. Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni przedszkola, wynoszący minimum 1,5 m.
  17. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/ opiekun na zgodą
   dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności
   (min. Osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa,
   w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych).
   Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/ opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum,
   umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1.5 m.
  18. Personel opiekujący się dziećmi nie powinien kontaktować się z innymi pracownikami placówki.
  19. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzice zobowiązani są telefonicznie poinformować dyrektora i podać powód nieobecności.
  20. Placówka posiada termometr bezdotykowy, który należy regularnie dezynfekować.
  21. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do podpisania zgody na pomiar temperatury ciała dziecka
   w przypadku wystąpienia u dziecka objawów choroby.
   Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka.
  22. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym
   pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów
   w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
   Po odebraniu dziecka z przedszkola rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić nauczyciela / dyrektora o diagnozie lekarskiej dziecka.
  23. Jeśli dziecko ma symptomy alergiczne rodzic/opiekun prawny przed przyprowadzeniem
   dziecka do przedszkola jest zobowiązany przedstawić dyrektorowi zaświadczenie lekarskie o alergii dziecka.
  24. W miejscach ogólnie dostępnych znajdują się numery telefonu: stacji sanitarno – epidemiologicznej, służb medycznych.
  25. W przedszkolu wyznaczone jest miejsce do izolacji osoby przejawiającej niepokojące objawy choroby.
  26. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum,
   z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).  §2
  Funkcjonowanie przedszkola


  1. Organizacja pracy przedszkola w systemie stacjonarnym:
   • Organizacja pracy przedszkola jest oparta na obowiązujących przepisach prawa oświatowego, statutu przedszkola, ramowego plany dnia, wytycznych GIS, MEN i MZ.
  2. Organizacja pracy w systemie zdalnym. Nauczanie zdalne i kontakt z rodzicami będzie prowadzony przez:
   • stronę internetową przedszkola (publikowanie materiałów edukacyjnych, filmów edukacyjnych);
   • komunikatory: Microsoft Teams, Messenger;
   • grupowe e-maile.

  Dla dzieci, z którymi kontakt poprzez techniki informatyczne jest niemożliwy materiały edukacyjne będą przygotowywane w wersji papierowej i wydawane rodzicom.

  Z uwagi na pracę zawodową rodziców konsultacje z nauczycielami będą uzgadniane w terminach dogodnych dla obu stron.


  § 3
  Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych


  1. Przy wejściu do przedszkola znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk
   przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola), którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do przedszkola.
   Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
  2. Przy dozownikach z płynem do dezynfekcji wywieszono instrukcję poprawnej dezynfekcji rąk,
   a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
  3. Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie oraz zakrywali usta i nos przy wejściu do placówki. W miarę możliwości uwagę zwracają nauczyciele, woźna, pomoc nauczyciela i dyrektor.
  4. Należy dopilnować aby dzieci myły ręce wodą z mydłem po przyjściu do placówki oraz przed jedzeniem
   i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
   Instrukcja mycia rąk.
  5. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych,
   w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania toalet
   i powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
   Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie na dany dzień.
  6. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się
   na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń,
   przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
  7. Zaleca się zapoznanie pracowników z kartami charakterystyk substancji lub mieszaniny (pisemne potwierdzenie)
   stosowanej do sprzątania i dezynfekcji, a w szczególności ze środkami ostrożności i pierwszej pomocy w przypadku zastosowania środka niezgodnie z instrukcją użytkowania.
  8. Pracownicy obsługi odbierają posiłki z kuchni w wyznaczonym miejscu unikając bezpośredniego kontaktu z pracownikami kuchni,
   serwują je dzieciom i porządkują po posiłkach.
   Brudne naczynia są wynoszone do zmywalni, gdzie są myte i wyparzane.
   Odpowiadają również za porządek i dezynfekcję poszczególnej sali, do której są przypisane oraz za porządek i dezynfekcję poszczególnych rejonów budynku. Monitorują przyprowadzanie/odbieranie dzieci do/z przedszkola.
  9. Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem
   utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich,
   w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków , klawiatury, włączników.
  10. Dyrektor placówki wyznacza pracownika odpowiedzialnego za prace porządkowe wokół przedszkola,
   bezpieczeństwo i dezynfekcję sprzętu terenowego po każdej grupie, która będzie z niego korzystała.
  11. W trakcie swojej pracy nauczyciele wyjaśniają dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.
  12. Nauczyciele przypominają dzieciom o konieczności zachowania higieny,
   w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu
   z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
   W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Zwracają dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
  13. Pracownicy przedszkola powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz powinni dopilnować,
   aby robiły to dzieci – szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
  14. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak i personel.
   Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia zwłaszcza w ciągu komunikacyjnym.
  15. Pracownicy z objawami choroby nie przychodzą do pracy i zobowiązani są skorzystać z opieki medycznej.
  16. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
  17. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są obowiązani do stosowania w razie konieczności (np. w trakcie przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka) indywidualnych środków ochrony osobistej – odpowiednio jednorazowych rękawiczek, maseczki na usta i nos,
   a także fartuchów z długim rękawem.
   Ewentualne braki w środkach ochrony osobistej powinny być niezwłocznie zgłaszane dyrektorowi przedszkola.
  18. W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcję.  § 4
  Przygotowywanie i spożywanie posiłków


  1. Przy organizacji żywienia wprowadzone są zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia
   epidemiologicznego pracowników: w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętu.
   Utrzymuje się wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców.
   Brudne naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze co najmniej 60°C lub wyparzane.
  2. Intendent organizując żywienie dzieci zamawia towar telefonicznie.
   Podczas odbioru zobowiązany jest do zachowania odpowiedniej ochrony osobistej (maseczka lub przyłbica, rękawiczki jednorazowe).
   Od wszystkich dostawców wymaga się odpowiednich środków ochrony osobistej podczas dostawy towaru.
  3. Osoba odpowiedzialna za podawanie dzieciom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni,
   na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia.
  4. Aby uniknąć przemieszczania się i mieszania dzieci posiłki spożywane są w każdej sali.
   Przed i po każdym posiłku stoliki i krzesła są systematycznie dezynfekowane.
  5. 5. Wyłącza się źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnia się korzystanie z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna; zalecenia w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.  § 5
  Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola


  1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakikolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
  2. Nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
  3. W przedszkolu wyznaczone jest miejsce do izolacji osoby przejawiającej niepokojące objawy choroby wyposażone m.in. w środki ochrony i płyn dezynfekujący.
  4. Przygotowana jest procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.
  5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie
   w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się
   do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/korona wirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób,
   które miały kontakt z zakażonym.
  6. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.  §6
  Zalecenia szczególne w strefie czerwonej/żółtej


  1. W przypadku objęcia przedszkola strefą czerwoną lub żółtą w organizacji pracy przedszkola dodatkowo można:
   a) ustalić godziny przychodzenia dzieci do przedszkola;
   b) ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych;
   c) wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między dziećmi w przestrzeniach
   wspólnych przedszkola lub stosowanie przez nie osłony ust i nosa (korytarze, szatnia);

   d) wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między pracownikami przedszkola w przestrzeniach wspólnych placówki lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa;
   e) w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka lub pracownika należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała;
   • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 37,2°C lub więcej – należy (powiadomić rodziców dziecka w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka z przedszkola)
    przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej,
   • jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C – 37,9°C – należy powiadomić rodziców
    dziecka i ustalić ewentualną konieczność sposobu odebrania go z placówki;

   f) wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek przedszkolnych;
   g) w przypadku dzieci ze zmniejszoną odpornością na choroby należy
   poinformować rodziców o możliwości pozostania dziecka w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/po konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt z przedszkolem na ten czas.  § 7
  Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla rodziców dzieci


  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) pragniemy poinformować, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Publiczne Przedszkole w Czarnej, tel.: 146761041, e- mail: czrnapp@educzarna.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e- mail: mkusek@czarna.com.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków
   nauki oraz pracy w okresie epidemii COVID-19 na podstawie obowiązujących przepisów pracy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. I RODO.
  4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich
   przetwarzania na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych lub na podstawie przepisów prawa,
   w szczególności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dębicy.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu określonego w pkt. 3.
   Następnie przechowywane będą w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w kancelarii przedszkola.
  6. Rodzicom i pracownikom przysługuje prawo do żądania od Administratora
   danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7. Rodzicom i pracownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
   Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa, tel. 22 531 03 00).
  8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na
   przepisy prawa w szczególności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz pracy w okresie epidemii COVID-19.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19 w Publicznym Przedszkolu w CzarnejDzień Przedszkolaka