PROCEDURA II Dotyczy kontaktów z rodzicami w Publicznym Przedszkolu w Czarnej

21 lutego 2019

 • PROCEDURA II Dotyczy kontaktów z rodzicami w Publicznym Przedszkolu w Czarnej

  Podstawa prawna:

  – Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r – Prawo oświatowe ( Dz.U.2017 poz. 59)
  – Statut Przedszkola Publicznego w Czarnej

  1. Niniejsza procedura ma na celu ułatwienie wzajemnych kontaktów z rodzicami opiekunami oraz uwzględnienia ich w działalności wychowawczej przedszkola zawartej w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

  2. Kontakty rodziców| opiekunów z nauczycielami przebiegają według ustalonego i podanego na początku roku szkolnego harmonogramu, uwzględniającego:
  – zebrania z rodzicami,
  – dni otwarte w przedszkolu,
  – rozmowy indywidualne

  3. Rodzice| opiekunowie mają możliwość kontaktów poza ustalonym harmonogram w miarę potrzeb wynikających z aktualnych sytuacji, ale powinny one odbywać się po uprzednim ustaleniu z nauczycielem terminu i miejsca takiego spotkania.
  4. Miejscem kontaktów nauczycieli z rodzicami| opiekunami może być jedynie przedszkole. Nauczyciele przeprowadzają rozmowy z rodzicami tylko w wyznaczonym pomieszczeniu.
  5. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo nauczyciel organizuje spotkanie indywidualne z rodzicami| opiekunami w uzgodnionym miejscu i terminie, poza ustalonym harmonogramem.
  6. Kontakty mogą mieć charakter osobisty lub telefoniczny.
  7.Obecność rodziców| opiekunów na zebraniach ogólnych potwierdzana jest ich podpisem na zbiorczej liście obecności dla danej grupy.
  8. Nie dopuszcza się rozmów nauczycieli z rodzicami| opiekunami i udzielania informacji o dziecku podczas trwania zajęć lub sprawowania opieki nad dziećmi.

  9. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy przedszkola kierowane są przez rodziców| opiekunów kolejno do:
  – dyrektora przedszkola,
  – rady pedagogicznej,
  – organu nadzorującego przedszkole,

  10. Rodzice| opiekunowie wspólnie z nauczycielami przestrzegają przyjętą procedurę w trosce o poprawność kontaktów,
  ich rzetelność i zadowalający poziom współpracy przedszkola z rodzicami.

  Procedura kontaktów z rodzicami wchodzi w życie z dniem podpisania.

C. Postępowanie w przypadku gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.PROCEDURA III Dotyczy bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu