C. Postępowanie w przypadku gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

21 lutego 2019

 • C. Postępowanie w przypadku gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko z przedszkola odbiera rodzic będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

  1. Nauczycielka stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola w przypadku,
  gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu lub przejawia agresywne zachowanie i nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
  W tym przypadku nauczyciel wzywa drugiego rodzica lub inną upoważnioną do odbioru dziecka osobę.
  2. Nauczycielka powiadamia dyrektora, który wydaje dyspozycje nauczycielce, mające na celu odizolowanie dziecka od rodzica/ opiekuna znajdującego się pod wpływem alkoholu.
  3. W przypadku gdy rodzice/ opiekunowie odmówią odebrania dziecka
  z przedszkola, lub w przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców (po godzinie 16.00) dyrektor placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką Policji podjąć decyzję o dalszych krokach.
  4. Po rozeznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka- sprawdzeniu,
  czy rodzice przebywają w domu dyrektor może:
  a. – podjąć decyzję, że wychowawca może odprowadzić dziecko do domu (jeżeli są rodzice to dziecko pozostaje pod opieką rodziców)
  b. – gdy nie ma rodziców w domu wspólnie z policją podejmuje decyzję dotyczącą dalszego postępowania w danej sytuacji (np. zabrania dziecka do pogotowia opiekuńczego, czyli do tzw. Placówki interwencyjnej).
  5. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań.
  6. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic/ opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola
  znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, to wychowawca może rozpoznać sytuację domową i rodzinną dziecka
  i jeżeli zachodzi taka konieczność powiadomić o takim fakcie policję- celem rozeznania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka, a następnie powiadomić Sąd rodzinny.
  7. Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje
  ich do przestrzegania zasad określonych w Procedurach bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.
  8. W przypadki, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/ opiekuna
  w stanie nietrzeźwości powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję terenowy ośrodek pomocy społecznej, wydział rodzinny sądu rejonowego.

B. W przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub w wolnym związku.PROCEDURA II Dotyczy kontaktów z rodzicami w Publicznym Przedszkolu w Czarnej