PROCEDURA III Dotyczy bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu

22 lutego 2019

 • PROCEDURA III Dotyczy bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w przedszkolu

  1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalnych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.
  2. Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dziecka, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinno być priorytetem wszelkich jego działań.
  3. Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za zdrowie i życie dzieci, a w przypadku ich narażania poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
  4. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa- zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, za to poczucie bezpieczeństwa również odpowiada nauczyciel.
  5. Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy bhp i ppoż, które są określone w „Instrukcji BHP” i „Instrukcji Ppoż.” Obowiązujących na Terenia przedszkola.
  6. Za zdrowie i bezpieczeństwo odpowiadają wszyscy pracownicy przedszkola.
  7. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 630 przez rodziców bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o sposobie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. Obowiązuje zasada, że rodzice rozbierają i wprowadzają do sali grupy. Analogicznie sami odbierają dziecko bezpośrednio z grupy.
  8. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne osoby dorosłe przez nich upoważnione (pisemne upoważnienie powinno być złożone na początku roku szkolnego, a potem przechowywanie w dokumentacji przedszkola).
  9. Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy.
  10. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo- wywieszone są na tablicy ogłoszeń.
  11. Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych nawet na sekundę.
  12. Punktualnie od godziny 730 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczyciela.
  13. Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie i aktywnie. Na nauczycielu spoczywa obowiązek takiego zajmowania się dziećmi, aby nie miały czasu tęsknić za rodzicami.
  14. Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samodzielnie, bez powodu i dozoru. Nie wolno im też samodzielnie wychodzić z budynku przedszkolnego. Dziecko przez cały czas powinno być otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego pracownika przedszkola.
  15. Podczas zabaw dowolnych w Sali zwraca się uwagę na zgodę i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek uczy dzielenia się nimi.
  16. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie integrują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.
  17. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego0 współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie.
  18. Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga powinna być skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel powinien mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.
  19. Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się norma i zasady korzystania z tego sprzętu.
  20. Codziennie rano konserwator lub woźna ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Pracownik musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonanie tego obowiązku.
  21. W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.
  22. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samotnie z terenu. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnie nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
  23. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjne zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabaw pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
  24. Przy przemieszczaniu się grupy, np. na rytmikę, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i tal samo się przemieszczają (dzieci młodsze ustawiają się w „pociąg”).
  25. Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść.
  26. Organizacja wycieczek wyjazdowych odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w wycieczce. Przed wyjazdem nauczyciel powinien przygotować pisemną listę dzieci i opiekunów oraz sporządzić karę wycieczki. Opiekunowie i kierownik wycieczki powinien podpisać, że biorą odpowiedzialność za wymienione na liście dzieci.
  27. Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek powinny być zgodne z obowiązującym w przedszkolu regulaminem wycieczek.
  28. Nauczyciele maj a ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy; nie jest dopuszczalne spóźnianie się. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrekcji fakt spóźnienia do pracy i podać jego przyczynę.
  29. Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie w wypłacić za ten czas wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.
  30. W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany natychmiast powiadomić dyrektora oraz:
  • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy;
  • zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka;
  • podjąć środki zapobiegawcze (w stosunku do dzieci, nauczycieli, czy pozostałych pracowników przedszkola);

  31. Procedura powypadkowa określona jest w „Instrukcji BHP” obowiązującej w przedszkolu.

PROCEDURA II Dotyczy kontaktów z rodzicami w Publicznym Przedszkolu w CzarnejA. Organizacja wyjść dzieci do ogrodu przedszkolnego