A.W przypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki.

21 lutego 2019

 • A. W przypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki.

  1. Dzieci powinny być odebrane z Przedszkola najpóźniej o godz. 16.00.
  2. W przypadku braku możliwości odebrania dziecka w godzinach pracy Przedszkola (sytuacje losowe) rodzice/ prawni opiekunowie są zobowiązani do telefonicznego poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odebrania dziecka.
  3. Gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany telefonicznie powiadomić rodziców/ prawnych opiekunów o zaistniałej sytuacji.
  4. Jeśli nie można nawiązać kontaktu telefonicznego z rodzicami/ prawnymi placówce 45 min.
  Po upływie tego czasu powiadamia dyrektora oraz policję, w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.
  5. Z przebiegu zaistniałej sytuacji sporządza notatkę służbową, podpisaną przez świadków, którą pokazuje dyrektorowi.
  Całe zdarzenie powinno odbywać się pod nadzorem policji. Dalsze czynności związane z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym podejmuje policja.
  W nagłych, losowych przypadkach, gdy dziecko ma odebrać osoba nie wymieniona
  w Karcie informacyjnej dziecka należy dołożyć wszelkich starań, aby osoba odbierająca dziecko mogła zostać zidentyfikowana przez nauczyciela Przedszkola.
  Rodzic przekazuje wcześniej lub przez daną osobę pisemną informację o odbiorze przez nią dziecka w danym dniu (informacja musi zawierać imię i nazwisko osoby odbierającej oraz PESEL).
  Dopuszcza się przesłanie informacji e-mailem (podaje się te same dane osoby odbierającej dziecko).
  Informację rodzic/ prawny opiekun musi potwierdzić telefonicznie (nie sms).
  Osoba zgłasza się z dowodem osobistym.
  Niedopełnienie powyższych zaleceń skutkować będzie niewdaniem dziecka z Przedszkola.

PROCEDURA I Dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkolaB. W przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub w wolnym związku.