PROCEDURA I Dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

21 lutego 2019

 • PROCEDURA I Dotyczy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

  PRZYPROWADZANIE DZIECI

  1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiada rodzic/ prawni opiekunowie.
  2. Rodzicie osobiście powierzają dziecko nauczycielowi co oznacza, że zobowiązani są wprowadzić dziecko do sali.
  3. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
  4. Rodzice/opiekunowie, którzy zdecydują się, że ich dziecko będzie samodzielnie wchodziło do Sali,
  biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w czasie przechodzenia z szatni do sali.
  5. Nauczycielka przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie
  i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców/ opiekunów na terenie przedszkola: przed wejściem do budynku,br> w szatni, pozostawienie przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.
  6. Rodzice/ prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzić do przedszkola dziecko zdrowe.
  Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i udzielić wyczerpujących informacji na ten temat.
  7. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.
  8. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że dziecko może być chore.
  W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.
  9. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola go godz. 8.30, lub w dowolnym czasie, po uprzednim poinformowaniu przedszkola o późniejszym przybyciu dziecka.

  ODBIERANIE DZIECKA

  1. Odbiór dziecka z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby przez nich upoważnione.
  2. Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice/ prawni opiekunowie może nastąpić tylko w przypadku pisemnego
  upoważnienia do odbioru dziecka podpisanego przez rodziców/ prawnych opiekunów.
  3. Wykazy Osów upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola znajdują się w dziennikach zajęć przedszkolnych poszczególnych grup.
  4. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości, ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.
  5. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powinien powiadomić rodziców/m prawnych opiekunów i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
  6. Przy odbieraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od rodziców/prawnych opiekunów, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili fakt odebrania dziecka.
  7. Dopuszcza się nauczycielowi lub dyrektorowi przedszkola w formie ustnej lub pisemnej.
  8. Przedszkole wydaje dziecko w szczególnych okolicznościach na prośbę rodzica/ prawnego opiekuna zgłoszoną telefonicznie.
  9. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim oraz rodzeństwu, które nie ukończyło 13 roku życia.
  10. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców lub prawnych opiekunów.
  11. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko jak i za odebrane przez nią dziecko.
  12. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
  13. Życzenie rodziców dotyczące nie odbieranie dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
  14. Obowiązkiem nauczycieli lub osoby pełniącej dyżur w szatni jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu.
  15. Osoby wymienione w upoważnieniu zobowiązane są do osobistego odbioru od nauczyciela opiekującego się daną grupą lub nauczyciela sprawującego w zastępstwie opiekę nad dziećmi.
  16. W przypadku odbierania dziecka z placu zabaw osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka.
  17. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty/ legitymację i na żądanie nauczycielki lub osoby pełniącej dyżur w szatni okazać go.
  18. Rodzice/ opiekunowie po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić plac zabaw.
  19. W przypadku pozostania rodzica/ opiekuna na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem), nauczyciel nie odpowiada już za bezpieczeństwo dziecka.
  20. Rodzice/ opiekunowie zobowiązani są przekazać aktualne telefony kontaktowe.
  21. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola odpowiedzialni są rodzice oraz nauczyciel.
  22. Nauczyciel sprawuje opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej osobie.
  23. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice są informowani o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci.

Czytanie bajekA.W przypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola lub zgłoszenia się po dziecko osoby niemogącej sprawować opieki.