A. Organizacja wyjść dzieci do ogrodu przedszkolnego

22 lutego 2019

 • A. Organizacja wyjść dzieci do ogrodu przedszkolnego

  1.Obowiązki nauczycielek. Przed wyjściem:
  1) ustalają z dziećmi kolejność czynności jakie należy wykonać przed wyjściem na teren przedszkolny,
  2) przypominają obowiązujące zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas pobytu w ogrodzie,
  3) dbają o to, by dzieci skorzystały z toalety,
  4) sprawdzają , czy dzieci są ubrane stosowanie do pogody (np. czy mają nakrycie głowy),
  5) przeliczają stan dzieci,
  6) zabierają ze sobą chusteczki higieniczne i apteczkę,
  7) w przypadku, gdy do ogrodu wychodzi ponad 25 dzieci nauczyciel musi zapewnić sobie pomoc w postaci drugiej osoby,
  8) w przypadku, gdy nauczyciel wychodzi z dziećmi samodzielnie musi mieć zapewniony kontakt z osobami w budynku.

  Podczas pobytu w ogrodzie:
  1) sprawdzają czy urządzenia są sprawne i niema żadnego zagrożenia,
  2)sprawują ciągły dozór i opiekę nad dziećmi, czuwają nad ich bezpieczeństwem,
  3) nie pozwalają dzieciom bawić się przy użyciu kijów i patyków,
  4) systematycznie wdrażają do zgodnej dzieci zabawy oraz do przestrzegania zasad współżycia z rówieśnikami,
  5 ) uczą dzieci – od pierwszych dni września-korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa,
  6) koncentrują swoją uwagę tylko na dzieciach,
  7) pod żadnym pozorem nie opuszczają ogrodu, gdy są w nim dzieci, w przypadku konieczności udania się do budynku zapewniają opiekę drugiej osoby,
  8) obserwują dzieci podczas zabaw , prowadzą kontrolowane poczucie swobody dzieci, ingerują, gdy konflikt między nimi,
  9) w przypadku wyjścia do ogrodu więcej niż jednej grupy przedszkolnej organizują zabawy kierowane, zamiast spontanicznych i samorzutnie podejmowanych przez dzieci,
  10) w gorące dni dbają wraz z personelem pomocniczym, aby dzieci miały zapewnioną wodę do picia,
  11) w razie konieczności skorzystania przez dziecko podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym z toalety w budynku przedszkolnym zapewniają mu opiekę osoby dorosłej,
  12) w razie zauważenia zagrożenia bądź usterki jakiegoś urządzenia w trybie natychmiastowym przerywają korzystanie z urządzeń oraz powiadamiają o tym dyrektora przedszkola, woźną , konserwatora,
  13) gdy dziecko ulegnie wypadkowi , nauczyciel lub inny pracownik przedszkola udzielają dziecku pierwszej pomocy i zgłaszają ten fakt dyrektorowi przedszkola,
  14) przed powrotem do obiektu przedszkolnego sprawdzają stan ilościowy dzieci,
  15) do budynku przedszkola wchodzą jako ostatni,
  16) w przypadku , gdy podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym następuje zmiana nauczycielek, nauczycielka kończąca pracę organizuje zbiórkę dzieci, przelicza je i przekazuje informację zmienniczce na temat aktualnego stanu dzieci.

  2.Obowiązki personelu pomocniczego.
  Personel pomocniczy:
  1) pomaga nauczycielom w organizacji wyjścia do ogrodu przedszkolnego ( sprowadzenie dzieci do szatni, pomoc przy ubieraniu, wyprowadzaniu dzieci i powrocie do budynku)
  2) codziennie rano oraz przed każdym wyjściem dzieci, sprawdza ogród przedszkolny pod katem bezpieczeństwa 9 pozostawione przedmioty, stan urządzeń ogrodowych) oraz czystości urządzeń,
  3) czuwa wraz z nauczycielkami nad bezpieczeństwem bawiących się dzieci,
  4) w dni upalne wraz z nauczycielem dba, by dzieci miały zapewnioną wodę do picia,
  5) dostarcza do ogrodu zabawki przeznaczone do zabaw w ogrodzie ,
  6) po zakończonej zabawie dzieci, zabezpiecza zabawki,
  7) pomaga dzieciom skorzystać z toalety ( nadzoruje w drodze do toalety),
  8) czuwa nad tym, by teren przedszkola był bezpieczny (zamknięty budynek przedszkola, zamknięta bramka wyjściowa).

  3.Obowiązki dzieci.
  Dzieci:
  1) przestrzegają zawartych wcześniej umów z nauczycielem, nie oddalają się od grupy,
  2) przestrzegają zasad bezpiecznego zachowania sie w ogrodzie i prawidłowego korzystania ze sprzętu ogrodowego,
  3) sygnalizują nauczycielce swoje potrzeby fizjologiczne,
  4) reagują na umówione sygnały , np. dotyczące zbierania zabawek, zbiórki,
  5) zawsze do przedszkola z ogrodu przedszkolnego wracają w sposób określony przez nauczyciela podczas zbiórki ( parami, „ w pociągu”).

  4.Obowiązki rodziców.
  Rodzice:
  1) muszą zapewnić dzieciom wygodny strój do zabaw, odpowiedni do pory roku i warunków atmosferycznych oraz nakrycie głowy na dni upalne,
  2) w zimie i jesienią muszą przygotować strój na przebranie , by dziecko miało się w co przebrać w przypadku zmoczenia na deszczu lub śniegu,
  3) mogą odebrać dziecko z ogrodu przedszkolnego tylko wtedy , gdy są pewni, że nauczyciel widzi fakt odbioru dziecka do domu.

  5.Obowiązki dyrektora.
  Dyrektor przedszkola:
  1) czuwa nad prawidłową organizacją i przebiegiem pobytu dzieci na terenie przedszkola,
  2) na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej, w każdym roku szkolnym, zobowiązuje nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
  3) w przypadku niestosowania się do poleceń i przepisów – wyciąga surowe konsekwencje.

PROCEDURA III Dotyczy bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w przedszkoluB. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć dodatkowych